Strategie ČR

2. června 2017

Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu ČR 2014–2020

Na roky 2017–2018

Akční plán na roky 2017–2018 reflektuje průběh plnění Akčního plánu na roky 2015 – 2016, vývoj plnění státní politiky cestovního ruchu (podkladem je Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu 2014–2020 za období 2014–2015) i stávající vývoj odvětví cestovního ruchu.

 
2. června 2015

Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2014–2020

Na období 2015–2016

Akční plán CR představuje nástroj implementace Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014-2020, který blíže specifikuje a konkrétněji rozpracovává její jednotlivá opatření a aktivity, respektive způsob jejich plnění a to včetně identifikace harmonogramu, realizátorů, výstupů, indikátorů a zdrojů financování.

 
27. března 2013

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014–2020

Dne 27. března 2013 usnesením č. 220 vláda schválila novou Koncepci státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014 – 2020 (dále jen Koncepce). Koncepce představuje základní strategický střednědobý dokument v oblasti cestovního ruchu pro nadcházející období 2014 – 2020. Jejím hlavním cílem je zvyšovat konkurenceschopnost celého odvětví cestovního ruchu na národní i regionální úrovni, udržení jeho ekonomické výkonnosti i jeho pozitivních dopadů na socio-kulturní a environmentální rozvoj České republiky.

 
24. června 2010

Řízení cestovního ruchu v České republice

Podkladový materiál pro přípravu věcného návrhu zákona o cestovním ruchu - verze z 24.6.2010

Zákon upraví strukturu řízení cestovního ruchu v České republice, práva a povinnosti organizací v cestovním ruchu působících a tímto zákonem vymezených a způsob financování rozvoje cestovního ruchu.

 
26. listopadu 2007

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007–2013

Usnesením č. 1239 ze dne 7. listopadu 2007 vláda ČR schválila Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 - 2013 (dále jen "Koncepce") Koncepce představuje střednědobý strategický dokument, který vychází především z rozvojových možností cestovního ruchu v České republice a účinnými nástroji podněcuje jeho další rozvoj. Základním atributem Koncepce je rozvoj odvětví cestovního ruchu, který vychází z mobilizace zejména privátních zdrojů zaměřených na cestovní ruch a dále také rozvoj systémového a koncepčního přístupu veřejné správy na všech úrovních jako zdroje konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a hospodářského růstu zejména v územích s vhodným potenciálem pro efektivní rozvoj tohoto odvětví.